BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN Ngày 27/03/2023

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
22
/
03
21
/
03
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
28
/
02
27
/
02
26
/
02
25
/
02
24
/
02
23
/
02
22
/
02
21
/
02
20
/
02
19
/
02
18
/
02
17
/
02
16
/
02
15
/
02
14
/
02
13
/
02
12
/
02
11
/
02
10
/
02
09
/
02
08
/
02
07
/
02
06
/
02
05
/
02
04
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
31
/
01
30
/
01
29
/
01
28
/
01
27
/
01
Ngày
/
Tháng
00 12 1           1           1             1 2             2 1 1                                           1   1             00
01 14       1             1 1         1 1         1                     1         1     1         1   1             1 1     1 01
02 12   1   1           1                   1       1   1 1                     1 1 1 1                         1             02
03 14                 1 1     1   1 1     1               1           1 1                   1   1     1               1 1     03
04 26       2   1   1 2     1                 1             3   2 1           2 1     1 1 1 1       1 1     1   1         1   04
05 17 1       1     1     1     1 1   2   1 1         1     1     1   1             1             1                         1 05
06 15       1             2 1         1                         1     1     1   1             1       1     1   1 1     1     06
07 10 1       1             1         1 1             1                       1 1             1                     1         07
08 19 1               1 1 1         3 1         1               1         2         1 1   2                     1   1       1 08
09 21   1         1 1     1     1         1       2 1   1     1         2   1   1           1       1   1 1       1 1         09
10 23   1           2         1 1 1     1     1     1                 1 1 3   1 1 2         1           2   1         1       10
11 19                     2     1 2   2     1     1         1       1   1           1 1     1   1     1       1         1     11
12 13             1 1       1 1         1   1             1                         1                       1 1   1   1   1   12
13 16   1       1       1                 1 1                   1             1       1 1   1 3   1                       2   13
14 13     2                                 1 1                   1           1     2 1   1             2   1                 14
15 14             1                                     1   1 1   2 1             2       1         1               2   1     15
16 20 1         1                               2 1           1           1 3   2     1   1 1   1 1   1           1 1         16
17 20 1 1 1         1                   1       1   1               1   1 2 1           1 1 1   2     1 1 1                   17
18 12     1   1   1       1 1                     1       1           2               1                     1     1           18
19 16 1         1         1         1           1             1 1                         2   1         1       3     1   1   19
20 21             1         1   1 2 1 1 1               1     2                         1 1     1       1 2         1 1 1   1 20
21 11                 1     1 1           2                       1             1     1 1           1               1         21
22 15   1 1     1   1   1   1   1     1               1                               1 1                   1 1     1       1 22
23 16   1             1 1   1     1   1       1 1   1   1         1                   1       1       1             1   1     23
24 9                         1             2               1 1   1                   1                               2       24
25 10                             1     1       1   2               1                   1               1     1       1       25
26 17           1 1   1 1     2 1     2     1   1 1 1   1                                                               1 1 1 26
27 11                   1                 2             1   1     1                     1       1         1     1       1     27
28 7         1               1             1       1           1       1                                     1               28
29 13           2   2             1                 1                           1             1     1     1   1   1   1       29
30 16 3 1 1                             1     1                     2   2                         1 2           1         1   30
31 10 1           1     1   1                                               1             1   1         1 1   1               31
32 10             1 1     1       1               1                   1   1 1     1 1                                         32
33 17 1           2   2         2   1     1             1                   1   1         1   1     1     1 1                 33
34 27   1     1   1   2 1   1             1     1       1 1   2       1   1         1         1 1 2     1   1   2       3     34
35 21       1                 1 1       1   1         1 1             1   1   1 1 2       1 1       2   1         1     1   1 35
36 11 1       1   1                       1                 1       1           1   1             1                 1     1   36
37 15           1 1     1   1             1       1                   1           1     1 1       1       1   1   1   1       37
38 19 1             1         1 1         1   1     1     1           1     1     1 1   1 1                 1   1 2     1     38
39 18             1             1   1 1   1   1     1 2       1                 1 1 1         1     1         2             1 39
40 18       1                   1             1     1   1       1 2               1 1   1     1 1 2                 1 1   1   40
41 19       1       1         1 1             2   1             5   1       1         1 1   1                     1 1         41
42 18 1         1   2       1                             1 1               1 1   1       1 1   1   1           1 1     1   1 42
43 15     1           1   1           1       1   1 1                     1         1       1 2   1     1 1                   43
44 22   1   1   2       2   1 1 1             1 1               1 1     2     1         1   1   1   1 1                   1   44
45 12                       1       1 1 1     1     2                         1 1     1 1             1                       45
46 21   1   1 2 1     1   1   1     2   1       1   1   1 1 1                   1                           1 2       1       46
47 15                   1 1         1   1 1     1   2                 1   1 1         1         1           1     1           47
48 16             1 1 1               1       1       2         1           1 1         1                   1     1     2   1 48
49 18     1 2                 2 1       3         1       1           1     1     1             1     1       1     1         49
50 12     1     1         1 1 1   1               1       1 1                 1   1                     1                     50
51 9             1               1       1                         1   1                 1                     1         1 1 51
52 13   1   2       1                           1     2   1         1   1                       1 1                         1 52
53 12 1                                             1 2 1                     1     2   1       1 1           1               53
54 18       1 1   1 1         1                         1     1     1 1     1 1       2     1       1           1 1     1     54
55 16 1                           1       1   2 1 1       1   1       1           1           1   1 1           1   1         55
56 24     1 2 1 1     4     1     1     1 1 1         1               1 2         2 1             1     1               1     56
57 17       1 1 2 1                     1       1     2 1               1 1                     1         1 1       1 1       57
58 21 1   1               1   2 1       1       1 2   1     2 1     1 1     1   1     1                 1             1       58
59 10     1 1     1                         2             2                                               1         1       1 59
60 21   2     1 1   1   1 1     1   1             1         2   2 1     1 1               1   1           1 1                 60
61 17         1   1   1         1           1 1               1               1                 1     2 1     1 1 1 2         61
62 19             1   2               1     1     1                 1   2 2   1     1   1 1   2       1           1           62
63 21   2       1 1 1 1   1   1 1                 1   1         1 1         1 1           1 1 1             1     1         1 63
64 19   1 1   1   1                 1     1               1       2   1       1     1         1 1   1 1   1 1         1       64
65 20   1                 1                   1 1   1     1 1 1 1   1       1 2               1     1 2           1   1   1   65
66 13   2                           1         1       1       1     1                 1 1               1     1         1   1 66
67 10           1         1                 1                 1   1 1     1 1               1                 1               67
68 18     1     1 1                 1 1               1           1         1     1 1   1 1 2     1               1 1     1   68
69 13       1 1 1         1       1     1         1     1     1       1                                       1 1           1 69
70 19   1     1       1 1                         1 1     1       2 1         1   1             1 1             1     1   1 2 70
71 12   1                                       2       1     1 2               2                     1             1   1     71
72 18 1   1 1 1       1     2     1 1                                         1 1     2   1 2             1           1       72
73 11   1 2                               1 1 1 1 1   1                     1                             1                   73
74 26 1   2   1 1       1     1 1 1     1 1     1               1 1       1         1       1           1 1 2 2 1 1       1   74
75 15                     1   1   1       1             1 1       1 1     1 1 1       1                             1     1 1 75
76 8                           1     1               1                     1                       1         1   1       1   76
77 14               1           1   1     1   1       1 1 1 1     1                     1                   2       1         77
78 19   1     1           1     1     1   2   1   1           1       1 1       2   1               1     2           1       78
79 28     1 1   1   1   2 1     1       1       1                   1 2 1     1 1 1         2   1 2 1     1     1     1 1   1 79
80 10                             1   1                                 1   1         1     1 1       1   1               1   80
81 11                   1   1           1   3           1                 1                                         1     2   81
82 14               1                                   1     1       2   2   1       1 2       1               1           1 82
83 16       1 1     1       1 1   1             1       1           1                       1     1 1 1     1             1 1 83
84 15 1   1   2                         1     1     1                                 1 1           1 1           2 1   1     84
85 19 2   1 2     1           1 1   2         1 1                   2       1             1   1           1       1           85
86 15             1       1   1         1         1 1 1                   2         1 1     1         2 1                     86
87 16                             1   1     1   1 1 1                   1     1     1           1 1     1       1         2 1 87
88 19 1 1               1         1     1 1       1         1       1             1   1   1   1 1       1   1 1         1   1 88
89 20 1 1                 1 1     1   1     1     1     1   3             1         1             1             1 1   1 1   1 89
90 20     1   1     1           1   1       1               2   1 1   2                   1 1   1 1       1   1 1   1         90
91 16 1       2       1                                 1 2       1               1 1   1     1               2       1   1   91
92 21               1 1     2 1       1   1   1       2   2 1             1                     1   2 1 2         1           92
93 14                   1 1         1                     2   1 1   1 1         1       1           1                   1   1 93
94 21         1 1                 1   2     1   1             1   2 1           1 1                     1 2   2 1       1   1 94
95 20   1 1 1           1   1     2 1   1                           1               1           1 2     1 1 1         1   2   95
96 18 1     1         1 1           1       1       1   2 1                 1   1       1 1         1 1     1         1       96
97 18     1   1 1       2   1       1   1       1     2   1   1 2                             1   1 1                         97
98 13     1     1                   1                   1     1         1     1 1 1                   1     1         1 1     98
99 17     1         1   1           1               1         1     1   2         1       1     1     1 1 1           1   1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
22
/
03
21
/
03
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
28
/
02
27
/
02
26
/
02
25
/
02
24
/
02
23
/
02
22
/
02
21
/
02
20
/
02
19
/
02
18
/
02
17
/
02
16
/
02
15
/
02
14
/
02
13
/
02
12
/
02
11
/
02
10
/
02
09
/
02
08
/
02
07
/
02
06
/
02
05
/
02
04
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
31
/
01
30
/
01
29
/
01
28
/
01
27
/
01
Ngày
/
Tháng
jualanpcgame yvnewyork bccsinc firstLightfishingcharters cmsquareddesigns freexunLei dasthaiLandforum jinhaojq ebaoc Lafabriquedemocratique Lingshenjd sxgyjzkj jiangjinghospitaL fangfenger cpicnet snaiL2018 ceciLiamettatraduzioni graveLdrivewayrepairguys thecourtyardanimaLhospitaL morrisLockandsafefLorida fjwqcz jamesburkeracing performraLLc erkaLgroup chandanshetty