BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Phước 60 KỲ ĐẾN Ngày 25/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
Ngày
/
Tháng
00 15     1     1   1                 1 1   1 2 1               1                   2               1   1 1                 00
01 8             1     1                           1               1                             2 1                   1   01
02 8                               1               1                         1 1                   1 1               1 1   02
03 15             2             1   2   1       1                     2     1       1           1   1             1   1     03
04 13         1             1             1       1   1             1             1     1         2 1           1     1     04
05 8               1   1   2                               1                                               1       2       05
06 8 1       1             1         1 1     1                         1                             1                     06
07 21       1                 1   1   1 1           1   2   2     1       1 1 2                   1       2   1 1         1 07
08 11   1                       1 2                     1             1 1     1                     1   1 1                 08
09 11       1         1                               1     1     1     1         1             1 1   1       1             09
10 9           1           1   1       1 1                     1                             1                 1         1 10
11 15       1       1               1 1       1 1     1       2                         1   1     1           1 1     1     11
12 12       1                                 1       1                 1 1   1         2         1   1       1     1       12
13 11 1 1             1 1                                         1       1       2         1               1     1         13
14 17           1             2             1   1         1       2 1       1               2                     1 2   1 1 14
15 8               1         1                       1                   1       1         2                         1     15
16 9           1 1   1 1           1                             1           1 1           1                               16
17 11               1 1         1           1             1                   1         1       1     1             1   1   17
18 13   1     1                     1             1     1             2     1         1             1   1 1               1 18
19 12                   1 1 1 1           1     1           1     1                   1                           2     1   19
20 18 1             1 1   1   1       1 1 1               1   1                         2 1 1     1         1       1     1 20
21 6       1                 1           1   1                                                   1     1                   21
22 8 1                                     1       1                   1                 1 1       1           1           22
23 9       2     1 1                               1                                                     1             1 2 23
24 8       1                                           1       1         1                       2       1       1         24
25 13           1       1   1 1 1                             1 1               1 1             1         2           1     25
26 11 1 1   1                                 1                         2       1       1           1   1       1           26
27 10                   1         1                         1               1 1 1                 1 1           1       1   27
28 13     1           1     1           1   1                     1           1       1   1 1 1         1       1           28
29 12   1 2   1     1     1 1     1                       1         1       1     1                                         29
30 17     1             1             1         1     1   1 1     1 1     1         1           2     1 1 1         1       30
31 10   1     2                                               2                   2       1               1         1       31
32 7                   1                 1                   1     1 1 1                                       1           32
33 10   1     1                       1   1         1 1                           1             1                 1 1       33
34 11   1 1               1 1         1                 1                           1   1     1             1 1             34
35 10                   1 1 1       1           1     1   1                           2                                 1   35
36 4     1                                                                           1   1                             1   36
37 6 1 1               1                                                                                 1 1       1       37
38 14   1     1 1     1                       1       1 1 1       1   1   1   1           1                       1         38
39 8                         1           1                         1       1     1                           1 1 1         39
40 8       1                   1                 1       2                                   1                   1     1   40
41 11                 1   1                 1                     1   1 2                   1 1     1         1             41
42 9           1                     1               1                 1 2 1         1                   1                 42
43 14         1       1     1 2   1   1       1                                                   1 1       2 1           1 43
44 13   1 1   1 1 1 1           1                 1           1   1   1                               1       1             44
45 10     1               2   1     1                                                                   2   1   2           45
46 9 1           2       1 1                                 1                                         1 1               1 46
47 5     1     1 1       1                 1                                                                               47
48 6         1     1       1         1                     1                     1                                         48
49 10                             2                   1                               1             1 1 1       2         1 49
50 11               1 1             1                     1   2                       1       1   1               1       1 50
51 12   1         1 1   1               2 1               1               1             1         1         1               51
52 14                                   2         1       2           1     1     1       1   1 2                   1 1     52
53 14 1   1       1     1       1       1         1             1 1   1             1           1     1               1     53
54 8   1   1   1           1       1                                       1           1                     1             54
55 7                         1   1   1     1                   1                               1 1                         55
56 10         1       1   1       1                 1       1                           1                         1   1   1 56
57 6     1                                                         1     1 1       1                         1             57
58 8   1                       1                               1 1     1               1 1         1                       58
59 11     1     1                   1             1 1 1 1   1                   1                                 1 1       59
60 7         1   1                       1         1       1         1                       1                             60
61 13 1         1                     1             1   1       2     1 1   1   1                     1           1         61
62 9           1 1                         1                   1                 2   1         1 1                         62
63 8           1     1                         1           2                               1               2               63
64 11       1         1                         1           1       1 1   1 1         1                               1   1 64
65 7         1       1           1               1                                   1                 1     1             65
66 8                 1                   1   1   1     1                                     2       1                     66
67 11         1     1                   1   1 1   1       1   1       1               1         1                           67
68 17           1     1         1   1 1 1 1     2     1 1           1           1       1     2                         1   68
69 6   1                     1                                           1     1           1 1                             69
70 11 1             1                         1 1 1                     1         1   1   1             1           1       70
71 4                                     1           1                 1                                               1   71
72 10 1           1                         2         1       1                     2         1         1                   72
73 11                                     1   1   2 1 1   1                                         1 1       1 1           73
74 5                           1                                                       1           1                   2   74
75 13     1   1                   1               1 1           1     1                   1 1       1       1   2           75
76 8               1           1 1                 1                   1                               1   1       1       76
77 19     1                 1               2   1   2     1 1           1   1 1     2     3                 1             1 77
78 11     1 1   1           1                 1   1             1         1     1               1             1             78
79 13 2           1 2     1                     1               1 1           1         1     1 1                           79
80 13 1                   1   2   1                                 1       1 1 1   1       1         1     1               80
81 12 1 1                               1     1         1   1 1           2         1     1           1                     81
82 11 1 1 1         1           1               1           1                   1   1     1                             1   82
83 8     1                     1   1         1               1 1 1                                                 1       83
84 8                     1     1         1   1                 1   1           1             1                             84
85 8 1     1                             1         1             2                     1                     1             85
86 4                       1                     1                     1                                 1                 86
87 11         1                     1                 1 1                 1                     1             1 1       1 2 87
88 12           1         1                     1   1 1             2         2                             1         1   1 88
89 15   1   1           1       1   1 1 1                 1     2           2   1                       1             1     89
90 12       1     1   1   1   1           1             1           1               1     1                         1 1     90
91 13                           1     1     1             1         1     1       1     1   1             1           2 1   91
92 12                         1   1             1       1                           1 1                 1     2   1   1   1 92
93 9 1       1                   1 1                   1       1   1                                 1               1     93
94 11       1         1   1       1     1 1                                         1       1         1           2         94
95 16           1 1     3           1         1               1                   1   1   2 1 1     1                   1   95
96 7                                           1       1           1                 1               1   1           1     96
97 10                   1       1   1             1     1             1       1 1                       1   1               97
98 15                     1       1   1     2     1                           1 2   1 1         2     1     1               98
99 17       1     1                   1 1   1       1       1 2       1     1 1 1             1           1       1 1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
Ngày
/
Tháng
jualanpcgame yvnewyork bccsinc firstLightfishingcharters cmsquareddesigns freexunLei dasthaiLandforum jinhaojq ebaoc Lafabriquedemocratique Lingshenjd sxgyjzkj jiangjinghospitaL fangfenger cpicnet snaiL2018 ceciLiamettatraduzioni graveLdrivewayrepairguys thecourtyardanimaLhospitaL morrisLockandsafefLorida fjwqcz jamesburkeracing performraLLc erkaLgroup chandanshetty