BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Nông 60 KỲ ĐẾN Ngày 25/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
Ngày
/
Tháng
00 7                         1     1                           1                 1     1           1                 1     00
01 15                             1         1   1         1   1 2       1 1               1     1     1       2     1       01
02 16           1 1             1           1               1   1       1       1               1       1 1         1   1 3 02
03 11               1         1     1                 1     1                           1     1 1   1             1     1   03
04 11             1     2                 1                       2                     1 1           1     1   1           04
05 13                     1         1   1   1 1                 1   1     1 1     1   1                     1         1     05
06 13                           1                 1             1         2   1 1               1 1   1         1   1   1   06
07 15   1 1               1                   1     1     1     1       2     1   1             1       1             1   1 07
08 6         1                         1                     1                                     1     1 1               08
09 13       2                         1 1   2               1     1               1   1       1                     1   1   09
10 10           1     1   1 1         1           1         1             1 1                                       1       10
11 6     1           1                           1                 1       1                                   1           11
12 11     2   1           1       1                 1 1               1 1                               1     1             12
13 13 1   1         1                             1                   1   1 1   1           1       1 1 1               1   13
14 8   1                                                 1                 1                   1           1         1 1 1 14
15 12       1 1 1             1       1 1                       1     1             1             1               1     1   15
16 12       1     1         1         1                 1   1               1               1 1     1   1               1   16
17 12       1 1         1                             2             2         1           1             1 1   1             17
18 9   1             1   1                       1   1               1       1                 1   1                       18
19 8   1         1   1                       1                                             1 1       1 1                   19
20 11           1   2     1     1   1                                               1     1 1   1         1                 20
21 10       1                     1       1       1                       1       1                             1 1   1 1   21
22 4                                                 1                     1                     1           1             22
23 8     1 1                   1               1         1                   1                   1   1                     23
24 9 1                       1 1             1                         1                   1                 1           2 24
25 12               1 1                             1 1               1 2 1     1       1               1 1                 25
26 7         1         1   1                                                                         1         1       1 1 26
27 12   1   1                 1 1     1       1                   1 1           1             1   1                     1   27
28 9                                     1 1                 1               1 1         1   1 1   1                       28
29 4       1                     1   1                                                                     1               29
30 7                   1   1             1       1 1                                   1             1                     30
31 12         1       1           1             1                 1 1   1         1     1 1       1           1             31
32 13 1   1   1   1             1 1 1                   1   1                 1     1   1     1                             32
33 10   1             1       1     1                         1         1         1   1         1         1                 33
34 15 1         1 1         1             1         2     1         1       1       3 1   1                                 34
35 8                       1             1   1         2                                                   2     1         35
36 8   2           1       1           1   1       1                                     1                                 36
37 12 1   1     1 1               1                           1   2                       1   1 1                   1       37
38 9                       1                   1 1                         1 1                         1         1   2     38
39 8                                         1         1             1   1       1             1   1         1             39
40 13         1 1 1           1         1 1   1           2                               1       1     1       1           40
41 10 1             1 1                 2                                           1   1   1                         1 1   41
42 13 1             1 1     1       1             1   1         1             1     1   1         1                     1   42
43 13       1                             1 1 1                     1   1   1 1   1                 1         1   1 1       43
44 11     2           1           1   1       1 1                 1           1           2                                 44
45 10   1                                 1 1     1 2   2                       1   1                                       45
46 14             1       1     1           1             1   1           1   1             1 1 1   1             2         46
47 6               1   1             1     1                                           1     1                             47
48 10       1       1                   1       1   1       1                 1   1           1       1                     48
49 6                 1             1   1                                       1                                   1     1 49
50 9     1       1                                     1         1             1           1           1   1     1         50
51 11     1               1               1 1       1   1                                 1 1     1           1       1     51
52 8                       1   1 1         1                             1                 1             1               1 52
53 10       1               1   1     2   1           1                           1 1                     1                 53
54 14 1           1     1 1             1     1       1           1       1         1       2             1       1         54
55 13         1           1   1     1                     2 1 1 1                     1                       1 2           55
56 6             1 1         1                               1                   1               1                         56
57 19     1             1     1   1           1         2 2 1   1     1     1           2   1           1               2   57
58 13     1   1       1                                 1               1       1 2   2           1   1       1             58
59 16 1 1                         1     1       1             1 1 1             1 2 2       1   1                     1     59
60 6   1     1           1                     1                                       1                 1                 60
61 8                                                     1       1 1   1           1         1   1 1                       61
62 12 1                 1 1                   2   2 1                                     1         1           1   1       62
63 15                 1         1                   2     1   1       2         1     1       1 1   1         1       1     63
64 11 1               2                         1             1   1   1   1                     1   1                 1     64
65 9   1           1   3                                                             1 1                 1           1     65
66 13         1 2           1 1 1         1                 1               1   1       1             2                     66
67 11                           1 1         1         1       1                       1 1 1         1       1         1     67
68 9               1                                       1             1                       1   2   1   1   1         68
69 8   1                               3         1 2                                   1                                   69
70 13                     1 1 1       1 1                     1       2               1   1           1           1       1 70
71 12     1       1                   1     1 1       1                         1               1     1 1           1 1     71
72 10                                 1   1 1           1   1     1                           1     1               1     1 72
73 12                         1       1   1           1 1   1       1 1                                     1     1       2 73
74 11       1 1         1                       2             1             2         1                     1       1       74
75 8 1             1   2                                 1                                                     1       1 1 75
76 9           1         1 1   2                 1         1                       1             1                         76
77 8                                                 1     1   1         1                       1         1   1   1       77
78 17 2 1 1 1   1             1         1       1     1     1         1         1     1                 1     1 1           78
79 14   1                           1     1             1       1   1             1   2     1 1   1                       2 79
80 10   1         1     1         1 2                 1   1         1         1                                             80
81 10                     1   1         1                               1             1             1   2 2                 81
82 11       1 1           1       1 1 1       1 1                                 1   1                               1     82
83 14 1   1   1                                   1 1       1   1 1           1     1       1         1         1 1         83
84 8       1       1       1                             1   1             1               1         1                     84
85 14     1     1                           1 1       2 1           1     1 1                 2                     1 1     85
86 8       1           1       1                                             1     1             1         1     1         86
87 19   1             1             1       1           2   1 1   1                 1 1 1 1               2 2 1 1           87
88 14   1   1   2 1         1       2           1               1     1 1       1                   1                       88
89 9 1       1             1         1   1     1                               2                       1                   89
90 8           1   1   1     2   1                               1 1                                                       90
91 11                             1   1   1       1             1     1       1                           1 1   1       1   91
92 12 1       2 1 1             1 1                       1   1   1                       1             1                   92
93 5                           1               1                         1                                     1   1       93
94 16           2 1                 2 1                             1 1 1 1 1 1                 1         1     1         1 94
95 10 1             2     1                                         3                                         1   1 1       95
96 4                             1                           1 1                                             1             96
97 8                 2       1           1         1                   1                                       1     1     97
98 8                     1 1                   2                     1                       1                   2         98
99 13             1                           1   2                     1   1               1     1         2       2   1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
Ngày
/
Tháng
jualanpcgame yvnewyork bccsinc firstLightfishingcharters cmsquareddesigns freexunLei dasthaiLandforum jinhaojq ebaoc Lafabriquedemocratique Lingshenjd sxgyjzkj jiangjinghospitaL fangfenger cpicnet snaiL2018 ceciLiamettatraduzioni graveLdrivewayrepairguys thecourtyardanimaLhospitaL morrisLockandsafefLorida fjwqcz jamesburkeracing performraLLc erkaLgroup chandanshetty