BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hậu Giang 60 KỲ ĐẾN Ngày 25/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
Ngày
/
Tháng
00 8     1                 1 1 1           1                                                               2           1   00
01 13   1       1     1 1                         1                           1     1   1 2 1       1           1           01
02 14     1               1           1 1                   1                       2       1     3 2         1             02
03 9   1   1     1   1                     1           1           1             1                   1                     03
04 8                       1     1           1 2           1                 1       1                                     04
05 14       1   1   1           1                   1   1                 1   1       1         1   1 1           1       1 05
06 12         1 1       1                   1                               1     1       1         1   1         1 1     1 06
07 13   1               1 1   1   1         1               1   1   1 1     1                           1 1                 07
08 10     1                                         1     1           1       1   1 1                 2 1                   08
09 4   1                 1               1                                                             1                   09
10 4                                                                     1                   1         1         1         10
11 5 1           1                   1                             1         1                                             11
12 6             1                         1                               1   1         1                   1             12
13 16 1 1     1             1 1   1 1             1   1               2         1       1         1                   2     13
14 10             1                 1           1             1         1         1       1               1     1 1         14
15 11 1                           1   1                           1   1 1             1 1 1                     1     1     15
16 11     1               1         1 1             1   1   1         1                   1               1       1         16
17 14               1             1   1   1   1                 1 2             1           1       1         1     1     1 17
18 4                                           1                                 1                           1       1     18
19 13 1                 1           1   2   1           1                             1 1         1         1   1     1     19
20 13           1   1                     1     1 1   1         1       1     1   1     1         1   1                     20
21 14 1     2   1     1             1             1       1                         1 2 1           1               1       21
22 6             1   1     1       1                               1         1                                             22
23 10   1                                 1         1           1             1             1       1 1               1   1 23
24 12     1       1   1     1                         1         1     1 1       1                     2 1                   24
25 12   1                     1         1   1 1     1                       1     1         1 1                   1   1     25
26 11 1                                 1     2     1     1             1       2         1       1                         26
27 6                                       1           1         1                       1   1                   1         27
28 10               1                       1   1     1   1       2                 1     1                             1   28
29 11           1       1 1                   1 2                 1 1       1             1                           1     29
30 13   1         1             1 1                                     1   1 2     2             1                     1 1 30
31 8           1     1                       1             1             1                         1           1         1 31
32 12                 1 1       1     1       1                               1   1     1       1     1                 1 1 32
33 9       1   1           1   1       1                           2                                 1 1                   33
34 14                     1   2   1     1                 1 2             1   1             1               1   1   1       34
35 7                         1               1               1           1         1                   1           1       35
36 3                                                 1                       1 1                                           36
37 14     1               1     1   1 1       1 1 1     1         1       1                                 1           1 1 37
38 15     1                 1         1 1 1               1               1 2                   2     1 1       1 1         38
39 11 1     1     1 1       1             1                                     1 1     1                     1         1   39
40 12       1 1 1 1           1                             1   1                                 1           1   1   2     40
41 11             1           1   1                   1     1   1           1     1                     1     1 1           41
42 15             1 1   1   1   1 1             1     2           1       1   1     2                   1                   42
43 11       1                   1         1                   1 1   1   1                         1       1   1   1         43
44 10     1   1               1   1       1         1   1     1 1                               1                           44
45 10 1                             1     1           1   1                     2           1       1               1       45
46 16         1   2         2     1     1 1   1     1 1                 1                         1           1 1   1       46
47 9         2     1           1                 1 1                 1                         1                   1       47
48 10     1                                 1     2 1             1   1   1           1       1                             48
49 11           2         1                                       1     2             1   1     1           1             1 49
50 9   1             1         1                 1       1                                   1 2                       1   50
51 10                                   1       2 1     1 1         1                   1 1       1                         51
52 13       1             1 1         1           1                       1     2       1   1 1       2                     52
53 15         1     1   1 1 1                                 1                               2 1     1       3   1   1     53
54 6                         2         1   1                 1     1                                                       54
55 12   1   1     1     1       1       1           1     1                       1                       1     1         1 55
56 12   1   1 2   1 1                         1                     1     1               1   1                         1   56
57 19   1 1                         1 1   1   1 1   1     1     1               1             1 1   1   1 2 1             1 57
58 11   1                           1               1     1 1           2   1           1           1     1                 58
59 14                       1               1     2               1                         1   1     1   1 1 1 1         2 59
60 12           1       1 1       1 1     1           1 1                     1       1       1               1             60
61 11   1   1       1 1         1     1     1                                   1 1             1   1                       61
62 11               1 1   1                   1         1   1 1                       1   1 1                   1           62
63 12             1             1                       1     1     1               1 1     1     1     1 1           1     63
64 12       1   1 1           1   1   1                         1     1                 1                 1       1 1       64
65 9   1   1                       1   1     1     1                           1           2                               65
66 10                   2 1                     1     1   1   1     1                                     1               1 66
67 10     1                       1                           1     1     1               1       1         1           2   67
68 12         1   1             1                           1 1 1                       1       1   1       1       1   1   68
69 9       1                 1                     1 1     1   1                                               1   1 1     69
70 9       1         2   1                                                 1                         1     1     1 1       70
71 8                     2     1               1   1                                                 1     1       1       71
72 10     1                         1           1             1       1 1   1           1                       1     1     72
73 13                                 1   2               1   1               1 1             1               1     1   3   73
74 10 1         1                               1       1           1     1                                     2   1   1   74
75 16 3   2     1               1     1 1               2 1       1         1                       1               1       75
76 5       1                                               1             1                       1     1                   76
77 8           1                                               1       1           1 1           1                 1 1     77
78 6   1           1                                     1             1                               1             1     78
79 10                                     1       1         1           1         2       1 1     1       1                 79
80 12     1 1       2                                 2       1                   1           2             1     1         80
81 12   1                                     1               1   2 1 3                     1             1               1 81
82 6         1                                       1                                         1       1   1           1   82
83 13 1             1 1           1     1   1     1                             1 1 1       1       1       1               83
84 9   1 1                           1 1                   1         1             1         1     1                       84
85 13     1   1 1       1                   2     1           1 1 1                   1                   1       1         85
86 5         1 1                     1   1                                                         1                       86
87 6                         1                           1       1 1                         1                           1 87
88 16 2       1       1 2   1 1               1                       1     1   1             2                 1   1       88
89 9         1               1             1     1     1               2                       1       1                   89
90 8 1   1                       1                     1   1 1           1             1                                   90
91 11         1                                           1           1     1       1   1   2   1     1   1                 91
92 7 1             1       1               1                         1                         1           1               92
93 8               1     1         1                             1               1   1                   1       1         93
94 22 1       1     1 2         1   1   1           1         1 2         2 1         1 1         1             1 1   1 1   94
95 14                   1     1   1 1 1         1               1   1       2       1     1                   1           1 95
96 9                   1 1               1   1   1                                 1 1 1                                 1 96
97 14                 1 1   1   1   1   1             2                       2       1                     1     1     1   97
98 11                             1 1 1   1         1   2   1                         1                     1 1             98
99 8                 1     1                                             1       1                     1 1   1       1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
Ngày
/
Tháng
jualanpcgame yvnewyork bccsinc firstLightfishingcharters cmsquareddesigns freexunLei dasthaiLandforum jinhaojq ebaoc Lafabriquedemocratique Lingshenjd sxgyjzkj jiangjinghospitaL fangfenger cpicnet snaiL2018 ceciLiamettatraduzioni graveLdrivewayrepairguys thecourtyardanimaLhospitaL morrisLockandsafefLorida fjwqcz jamesburkeracing performraLLc erkaLgroup chandanshetty