BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN Ngày 27/11/2023

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
29
/
09
Ngày
/
Tháng
00 18 2         1               2                         1           2     1         2   1   1           1       1 2 1       00
01 11         1   1 1     1                     1   1         2                                     2           1             01
02 16   1       1               1       1         2                 1       1   1 1               1       1   1 1     1   1   02
03 19 2     2           1         1 1         1               2                 1 1 1   1     1   1     1       1       1     03
04 14     1               1 1       1       1 1     1                       1       1 1               1 1                 1 1 04
05 12               1             1 1         1 1         1                         1                     2         2       1 05
06 16   1 1     1                 1                 1   1   1         2         1   1   1 1         1       1           1     06
07 16   1 1       1           1 1               1   1       1       2                   2                     1 1 1     1     07
08 18     1     1                       1 1         1 1     1     2 1     1 1       1 1         1             1         2     08
09 16       1               1             3                 1 1     1     1           1         1             1       3     1 09
10 22 1   1 1 1           1 1   1 1 1   1   1 1       1               1     1 1 1       1                   1   2         1   10
11 18       1   1                 1 1                   1   1       1 1     1 1     1               1   1   1     1   1   2   11
12 15   1 1   2         2         1             1       1   1   1                   1             1         1             1   12
13 16             3     1             1     1 2             1       2             1       1 1         1     1                 13
14 15     1   1 1       1       2               2       1   1     1 1         1                           1     1             14
15 13     1                 1 1           2 1     1                             1 1       1                         1   1 1   15
16 14     1   1   1                 1                     1             1 1 1     1       2                   1   1       1   16
17 15 1 1                 1           1 2                                   1 1 1     1 1       1       1     1           1   17
18 17 1   1     1   1         1               1               1         1 2   1 1                     1   1 1       1       1 18
19 18                 1     1     2 1           1             1       1 1   1             1     1   2 1 1           1       1 19
20 17   1   1               1               1       1     1     1   1   1           1           1 1 1     1 1 1           1   20
21 12         1     1       1           1               1       1             1               1       1       1 1           1 21
22 15           1                         1     1       1   1 1 1         2       1   1   1         1 1   1                   22
23 12   1         1   2       1             1                 1     1 1                               1             1   1     23
24 19     1   1       1       1       2     1 2       1   1     1             1 1   1       1 1 1             1               24
25 15               1       1                         1 1   1     1         1 1         1         1   1 1       1   1   1     25
26 14     1     1 1     1 1                 1 1         1       1         1         1       1               1               1 26
27 21 1     1     1                 1       1 1         2       1     1     1 1 1   1 1               1       1 2 1   1       27
28 13           1   1 1             1   1     1   1 1             1                   1                 1         1 1         28
29 25         1   2   1     1       1       1     1 2   1                 2           1   3 1       1   1   1     2     1 1   29
30 15                     1   1   1 1           1     1   1                   1   1     1               1   1 1     1       1 30
31 12     1   1       1           1 1 1               1                                   1   1       1         1 1           31
32 19       1   1 1 1 1       1                       1                 1 1   1           1 1     2           1     1 1 1   1 32
33 16     1           2               1     1     1                   1       1 1                 1             1       3   2 33
34 4               1   1                                                                     1           1                   34
35 18                     1       1 1 1 1           1 1 1 1                 1         1         3 1     1   1         1       35
36 20 1     1       1 1     3   1   1                 2   1 1 1     1   1   1 1     1                             1           36
37 12 2                               2   1                       1               1     1           2           1         1   37
38 16                 1   1                     2                     1           3           2     1       2     1     1 1   38
39 10                           1                     1   1                           1   1   1   1               1 2         39
40 17       1                           1 1 1           1   1   1         1   2 1 1       1   1     1 1 1                     40
41 13                   1       1     1 1       1           1       2       1     2                           1             1 41
42 8             1                 1         1                         2           1 1         1                             42
43 20   2             1       1 1 1     1 1   1       1   2   1 1     1   1     1 1         1                 1               43
44 27     1 1             2 1     1     1 2     1 1 1 1       1             2         1   1     1   1       1   1       1 3 1 44
45 15   1     1   2       1               1   1   2     1     1           1                 2           1                     45
46 13 1           1       1       1   1         1       1               1   1       1             1       1         1         46
47 14 1                   1   1       1   1       1                     1               2 1     1           1   1   1         47
48 15           1 1       1   1 1 1     1     1 1         1     1   1               1 1       1                               48
49 22               1   1       1 1       2   1           1   1     1 1 3   1   1     2             1 1     1     1           49
50 16     1     1   1                     1           1       1 1   1                     1 1 2         2     1       1       50
51 9         1                                     1                     1       1               1     2 1   1               51
52 23   2   1   1       1 2   1 1           1   1 1   1 1             1 2             1                     2     1     1   1 52
53 19   2 1 1   1               1   1                 1   1 1 1 1       1                   1 2   1                 1     1   53
54 15 1               1       1       1   1                 1   1     1 1     1 1           1 1                       1   1   54
55 19             1     1     1 1     1             1 1   1       1 1     1     1         1 1 1 1     1             1       1 55
56 22         2 1           1 1             1         1       1   1             1     1 1               2   1 1 2   2   2     56
57 17 1 1                 1     1     1 1 1       1               1       1                       1             2   2     1 1 57
58 10       1 1         2           1         1     2             1                           1                               58
59 20 3                 2   1 1                 1                 1       2       1 1     1   1 1   1                 1 1   1 59
60 20   1 1 1       2                 2     1                       1       1     2         1 1     1     1   2       1   1   60
61 11       1   1                         2           2   1     1           1                 1       1                       61
62 19       1 1 1     1 1 1   1     1   1 2           1                 1 1 1       1                     1           1   1   62
63 13     1 1 2   1         1                               1     1                                   1         1   1 1 1     63
64 16       1   1     1     1     1 1   1         1                                     1               1 1   1   2   1     1 64
65 18     1       1         1                             3 1     1       1     2         1       1 2 1 1         1           65
66 14         1   1   1   1     1     2         1                                                 1       1   1   1       1 1 66
67 13   1           1             1         1               1   1   1           1   1   2             1                     1 67
68 17   1 1   2         1 1       1                     1       1     1           1             1       1 1 1 1           1   68
69 14     1         1       1   1   1       1   1     1 1         1           1                           1           2       69
70 17 1         2 1     1             1 1   1 1   1         1                     1                     1   2 1         1     70
71 15               1   1     3             1 1     1                   1               1   1     1       1             1 1   71
72 21 1     1   1   1         1   1           1   1 1       2     1 1 2             1 1     1   1       1           1         72
73 26   1 1   2 1       1   2           1     1                 1 1 1   1 1         1 1     1       1     1 1     1 2 2       73
74 17       1                 1     1   2                     1 2 1     1             1   1           1         1     1 1 1   74
75 14         1   1             1   1               2         1 1             1             1     2   1                     1 75
76 18       1                     1     1               1   1         2   1   1 2       2 1     1 1   1 1                     76
77 19 1       1             1         1       1   2 1   1 1       3                   1   1 1       1 1           1           77
78 9 1                           1     1           1   1                             1 1           1 1                       78
79 28 1   1       1       1 2 1     1       1         1 1             1 1     2   1         1 1 2     1   1 1   1     1   2 1 79
80 12       1         1     1         1             1                   1         1     1 1   1   1               1           80
81 15 1     1       1     1             1                     1       1     1       1         2   1       1           1     1 81
82 24   2           2   1 1           1     1   1 3         1       1 1       1 1 1         1     1 1     1 1     1           82
83 21                 1     1 1         1         2     2     3   1     1 1 1 1         1       2           1 1               83
84 14   1               1                       1 1     1     1 1     1         1   1           1 1     1             1       84
85 10             1           1                   1 2   1               1           2     1                                   85
86 15 1 1   1   1   1                               1     1   1                   1 1       1 1 1                 2           86
87 14                           1   1   1     1     1 1       1           1     1           1 1             1   1       1     87
88 17   1           1                       1   1     1               1   1 1 1 1 1   1 1           1     1             1   1 88
89 14             1 1 1 1                   2             1       1               1                 1     1             1   2 89
90 14       1         1 1         1 2         1   1     1           1       1               1           1 1                   90
91 16 1   2 1       1     1           1     1   1         1                 2         1 1                       1     1       91
92 14 1             1 1   1     1       1 1           1                       1                   1   1 1       1 1           92
93 20               1             1         1 1       1         1 1     2     1 1       1   1   1   1 1   1   1 1 1           93
94 17                 2 1         1   1         1         1 1         1         1       2   1   1             1   1     1     94
95 11           1         1       1         1   1                   1 1             1   1       1             1               95
96 18   1               1 1 1 2       1   1   1 1 1             1             1           1       1 1 1   1                   96
97 19     1   1       2 1       2   1   1 2               1 1   2 1                         1   1                           1 97
98 21           2     1       1 3                 1       1 1   2 3 2     1           1           1   1                       98
99 17   2     1   1 1             1   1         1   1     1 1 1                     1       1                       1 2       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
29
/
09
Ngày
/
Tháng
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất jualanpcgame yvnewyork bccsinc firstLightfishingcharters cmsquareddesigns freexunLei dasthaiLandforum jinhaojq ebaoc Lafabriquedemocratique Lingshenjd sxgyjzkj jiangjinghospitaL fangfenger cpicnet snaiL2018 ceciLiamettatraduzioni graveLdrivewayrepairguys thecourtyardanimaLhospitaL morrisLockandsafefLorida fjwqcz jamesburkeracing performraLLc erkaLgroup chandanshetty