BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Tháp 60 KỲ ĐẾN Ngày 27/11/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
Ngày
/
Tháng
00 9                       1                             2                               1     1           1   1 1 1       00
01 8 1   1                                   1             1 1                       1                 1         1         01
02 16 1     1                   1 1 2     1   1 1                 1             1                     1     1     1 1   1   02
03 9         1       1 1                                     1 1                 1   1               1               1     03
04 10                   1     1   1                 1           1   1                       1 1     1                 1     04
05 12             1               1     1               1                 1   1       1   1 1 1             1             1 05
06 8                   1       1     1                               1                           1       1     1 1         06
07 12         1     1 1           1               1 1                         1                     1   1   1         1 1   07
08 8                       2                 1                   1     2                   2                               08
09 13   1     2                           1       2 2               1             1         1                     1       1 09
10 13 1 1   1                 1   1           1               1   1   1                 1           1 1         1           10
11 15                       2   1           1 1   1   1 1 1               3   1                               2             11
12 11               2         1 1   1             1         1           1                 1 1                       1       12
13 16                 1     2       1   2   1             1 1 1                     1 1               1   1     1       1   13
14 5           1     1   1                                           1                                             1       14
15 14     1           1 1 1   1             1         1   1       1 1     1                 1       1   1                   15
16 10               1                       1                         1           1     1             1 1   1     1   1     16
17 7                             1                                       1 1 2     1                   1                   17
18 7                                                 1           1             1                               1       2 1 18
19 11 1 1             1 1                     1       1     1             1 1                         1       1             19
20 10       1 1                                   1       1           1                     1   1       1       1       1   20
21 8         1 1             1                         1               2           1                 1                     21
22 10 1               1                               1   1         1           1         1         1           1 1         22
23 11   1   1 1       1     1 1               1                                             2     1 1                       23
24 13           1 1 1       1                                     1         1 1       1     2 1                         2   24
25 7   1 1       1       1             1                         1                                     1                   25
26 14           1     1     1       2       1 1               3       1               1                       1 1           26
27 11   1     1 1                                           1     1 1 1     1       1           1       1                   27
28 11   1       1 1 1                     1       1   1                 1     1 1         1                                 28
29 12 1 1   1   1       1               1           1               1       1     1             1           1               29
30 10   1               1       1                   1   1     1                   1   1                                   2 30
31 11                     1     3                             1 1 1       1             1 1               1                 31
32 8           1                                 1   1 1         1                     1           1   1                   32
33 8                             1   1 2                     1         1     1                 1                           33
34 10         1   1                         1   1         1     1       1     1                     1                 1     34
35 7             1                                                           1     1       1     1     1           1       35
36 11             1           2       1   1     1     1                       1                 1               1       1   36
37 8 1   1               1                     2       1           1             1                                         37
38 7                                 1     1       1           1                             1   1       1                 38
39 13               1 1   1         1       1               1                         1   1 1 1           2     1           39
40 7       1                                 1                         1     1   1             1             1             40
41 14 1   1 1   1           1                   1     1   1               1                     2 1   1                   1 41
42 11           1   1   2           1                       1                     1           1                   1 2       42
43 16         1                         1 1   1     1   1   1           1 1     1 1               1 1     1           1 1   43
44 12                     1               1   1     1     1                 1     1 1     1           1   1         1       44
45 13     1                           1 3         1               1                               2 1   1 1             1   45
46 11                 2               1     1 1         1                 1     1         1             1 1                 46
47 11   1                     1                         1               1         1   2             1           1     1 1   47
48 15 1     1   1       1           1                   1   1       2           1   1 1 1     1                       1     48
49 19 1   1   1               1 1 1         1   1           1     1     1   1       1   1           2   1     1         1   49
50 11       1                         1   1         1         1 1               1               1               2     1     50
51 6                       1                                                                   1           1       1 1 1   51
52 17         1     1 1               2 1         1 1     1   1     1 1     1           1                 1   1   1         52
53 14             1         1     1         1       1               1 1     1   1                           2 1 1 1         53
54 11     1     1 1                       1   1       1       1                 1     1           1           1             54
55 7     1 1             1           1   1                         1                         1                             55
56 15     1       1 1   1                                 1 1 1       1   2                       1       1       1   1 1   56
57 6             1                                               1                           1 1           1           1   57
58 10 1                                 1     1       1         1 1   1                   1           1                 1   58
59 14   1     1   1       1           1                                       1         1         2   1             4       59
60 9                                                           1 1   1     2             1   1                     2       60
61 7             1       1               1                                         1                     1   1           1 61
62 13           1     1     1           1             1               1       2         1     1   1   1 1                   62
63 10                     1 1                     1                         1   2   1   1               1         1         63
64 7               2             1                   1                   1                                 1         1     64
65 13 1 1 1 1             1   1   1           1     1     1                                   1     1       1               65
66 5                       1                                   1               1 2                                         66
67 13 1         1             1     1       2     1           1 1           1           1                     1 1           67
68 14 1                 1       1     1       1                                           2   1         1   1 1   1   1   1 68
69 11     1                                       1       1     1 1           1     1 1               1     1             1 69
70 12 1     1 1                             1         1                 1         1   1   1   1         1                 1 70
71 11                   1     1   1 1     1                                     1         1 1     1       1           1     71
72 11     1                               2         1           1     2                           1         1             2 72
73 15   1   1                   1         1 1 1                 1     1 1   1       2             1       1     1           73
74 14             1 1     1         1           1 1                                     1 1       1         1 2     1     1 74
75 8     1               1         1             1                         1 1                       1               1     75
76 13               1 1       1 1                 1 1                       1                     1   1           2 1 1     76
77 10         1   1                       1 1   1   1       1   1                       1           1                       77
78 9   1     1 1 1                                     1               1                 1 1 1                             78
79 9       1                 1 1         1     1       1                               1             1         1           79
80 10             1       1 1     1     1                   1   1   1   1           1                                       80
81 11       1           1           1           1         1 1       1               1 1       1                           1 81
82 15   1   1                 1     1 1         1     1       1       1 1 2 1                           1 1                 82
83 13               1         1   1 1 1             1               1 1                 1   1       1         1   1         83
84 6                     1         1   1       1                                             1     1                       84
85 14                   1 1     3       1 1 1   1           1                     1                         1 1           1 85
86 8           1               1     1         1               1   1             1             1                           86
87 8                     1       2                                 1   1           1                     1               1 87
88 9 1   1             1                       1     1   1       1                 1           1                           88
89 10         1     1       1                           2   1       1           3                                           89
90 3                                                           1                     1                                   1 90
91 12                 1 1       1   1 1 1                                 1 1           1 1                   1       1     91
92 7       1         1                           1     1     1                             1                         1     92
93 7   1 1     1                 2             1                                   1                                       93
94 13     1 1       1                     1 1 1           1     1                 1   1       1               1         1   94
95 7     1     1                                     1                   1   1         1                         1         95
96 17 1 1         1   1 1     1       1                 1   2                     1   1 1       1     1   1               1 96
97 10   1     1                                 1     1 1     1   1                             1           1   1           97
98 6               1                             1 1     1                                     2                           98
99 8 1                               1                 1                       1                   1 1           1 1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
Ngày
/
Tháng
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất jualanpcgame yvnewyork bccsinc firstLightfishingcharters cmsquareddesigns freexunLei dasthaiLandforum jinhaojq ebaoc Lafabriquedemocratique Lingshenjd sxgyjzkj jiangjinghospitaL fangfenger cpicnet snaiL2018 ceciLiamettatraduzioni graveLdrivewayrepairguys thecourtyardanimaLhospitaL morrisLockandsafefLorida fjwqcz jamesburkeracing performraLLc erkaLgroup chandanshetty