BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Phú Yên 60 KỲ ĐẾN Ngày 27/11/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
Ngày
/
Tháng
00 12 1     1     1             1     1 1                 1   1               1                 1                 1     1   00
01 9   1                             1     1                         2 1                 1     1       1                   01
02 12         1       1       1               1                 1 1     2         1                 1       1 1             02
03 14 1 1   1           1                   1     1   1 1 1           2                 1       1 1                         03
04 9     1           1               1       1         1 1       1           1   1                                         04
05 8                 1                           1           1   1   1                     1                     1     1   05
06 7   2             2       1                                       1                 1                                   06
07 14       1 1     1                     1 1                   1       2             1       1 1     1   1               1 07
08 10     1   1 1                 1                 1   1                                   2                 1         1   08
09 7                   1   1                         1                             1         1       1     1               09
10 11   1       1       2                             1                   1   1     1   1               1     1             10
11 6                                   2       1                             1                         1       1           11
12 6   1 1 1                   1 1                                                                             1           12
13 12         1                     1 1           1         2             1     2     1     1                       1       13
14 10     1   1             1     1             1         1 1       1                   1                             1     14
15 10               1     2                               1       1   1             2         1                         1   15
16 13         1     1     1 1     1 1   1     1                       1                                   1 2             1 16
17 9     1           1             1                   1                                           1 1 1   2               17
18 13               1     1         2 1       1   1 1   2           1               1                                     1 18
19 16 1     1     1                 1 1                     1       1         1       1 1   1 1   1     1     1         1   19
20 7               1 1                       1 1                         1       1                             1           20
21 10       1     1         1             1   1                           1   1       1                       1     1       21
22 13                                   1           1 1       1           1   2         1   1     1         1         1   1 22
23 17 1         2   1     1 1     1 1 1 1           1         1                     1     1               1 1         1     23
24 9     1                                 1   1                   2 1     1           1       1                           24
25 13   2   1                 1                     1     1         1                 1     1       1           1 1 1       25
26 9   1                                   1 1     1                                     1     1     1   1             1   26
27 11           1             2                           1   1 1                   1       1             1     1   1       27
28 13       1     2       1                               1 1 1         1         1                 1         1     1 1     28
29 18       1     1     1   1     1   1         1   1 1 1     2 1         1                       3                       1 29
30 11         1 1 1               1                     1             1 1               1 1     1                     1     30
31 11 1                         2       1   1             1         1                     1     1   1               1       31
32 7     1                 1   1                           1               1             1         1                       32
33 10           1 1           1 1   1       1                       1           1               1         1                 33
34 10   1 1   1                           1     1       1               1             1             1               1       34
35 8             1     1               1   1       1       1         1         1                                           35
36 12         1                                             1   1         1 1     2 1                     1 1     1   1     36
37 14 1     1 1             1     1 1                   1                   2               1   1     1           1   1     37
38 11         1 1   1     1           1             1         1                           1 1           1       1           38
39 11     1   1       1     1       1             1                             1               1       1     1           1 39
40 10 1           1     1                       1     1   1 1           1                                   1         1     40
41 9                           2 1                 1       1             1   1                         1             1     41
42 12         1     1       1 1                                     1   1     1   1 1           1   1 1                     42
43 8         1                         1             1           1                     1   1         1                   1 43
44 4                                     1                                   1                                   1 1       44
45 12 1           1     1   1                 1       1           1           1   2     1   1                               45
46 9 1 1                                             1       1           1           1           1                     1 1 46
47 13         1 1   1   1                                   1     1     1   1 1     1 1           1   1                     47
48 9 1           1                     2   1                               1   1       1           1                       48
49 14           1       1 2     1       1                   1     1               1                 2               1 1 1   49
50 8                                     1       1     1                 1     1         1                   1     1       50
51 14                 1 1 1   1     1               1 1 1     1       1           1                     1             1   1 51
52 2     1                                                                                         1                       52
53 9 1               2                   1         1 1                                         1                       1 1 53
54 12                                             1           1 1       1     1       1               2 2 1   1             54
55 7                             1                           1   1                 1         1             1       1       55
56 4     1             1     1           1                                                                                 56
57 8                         1     1     1                                               1           1           1   1 1   57
58 13             1         1         1           1     1   1 1   1         2                               1     1   1     58
59 12 1   2             1     1               1   1             1   1           1         1               1                 59
60 7           1           1           1     1                 2                                   1                       60
61 11           1 1                   1   2 1           1                       1 1               1                 1       61
62 9       1                 1             1   1               1                   1               1 1           1         62
63 15       1 1           1         1   1 1   1   1 1                       1   1             1             1     1     1   63
64 7                 1             1               1     1                           1                           1     1   64
65 6             1               1                             1           1   1                     1                     65
66 19 1 1                                     2   2           1     1   1 1 1                           2 1   1 2 1       1 66
67 9               1 1   1           1                                 1 1               1           1         1           67
68 10               1                             1   1       1   1     1   1             1       1         1               68
69 13     1                     2   1           1   1 1         1               1                     1             1   1 1 69
70 4       1                                       1                                         1           1                 70
71 8   1         1 1                                                                     1       1     1     1   1         71
72 10       1           1                       1             1 1         1   1         1                   1   1           72
73 15       1               1 1       1 1 1             1             1         1   1 1       1             1   1       1   73
74 7               1                       1         1   1         1                 1                           1         74
75 8 1                         1       1     1             1                             1       1   1                     75
76 10                         1   1                                 1         2         1                     2     2       76
77 12               1         1     1     2                                       1 1   1     1 2     1                     77
78 11           1             1 1           2     1             1           1     1                 1                     1 78
79 11   1               1             1     1 1 1 1     1         1         1                 1                             79
80 10               1             1       1               1     1   1       1           1   1           1                   80
81 13     1 1             1   1                             1   1           1     1   1                   1   1   1 1       81
82 16                     1 1   1 1         2       1     1 1             2         1   1     1                     1 1     82
83 9                                                               1 2                   1     1   1           2         1 83
84 17                           1 1   1               1         1         1       1 1   1     1         1       1     2 3   84
85 8                     1               1     2     1               1                   1         1                       85
86 13     1     1         1 1   1                 2       1 1     1     1             1                       1             86
87 8   1             1             1         1       1                 1                     1                   1         87
88 16 1         1 1             1                   1       1                       1   1   1 1 1 1           1 2         1 88
89 9 1     1           1               1       1                         1                       1           1 1           89
90 8 1   2                                               1       1             1 1               1                         90
91 14         1 1     1       1         1   1     1                             2         1       1       1           1   1 91
92 10           1                             1 2               1   2                         2           1                 92
93 14               1   1                 1                       1     1       1   1       1     1       2 1     2         93
94 15   1           1 1           1   1   1           1           1 1 1                     1   1     1   1             1   94
95 12   1     1       1   1       1           1                       1                     1                   1   1 1   1 95
96 12                     1 1                   1       1 1       1       1                 1     1     1 1   1             96
97 15               1 1             1 1                   1   1             1 1   1   2       2     1   1                   97
98 10 1 1       1 1     1             1         1                 1                       1                               1 98
99 9       1               1   1 1                     1                       1     2                     1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
Ngày
/
Tháng
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất jualanpcgame yvnewyork bccsinc firstLightfishingcharters cmsquareddesigns freexunLei dasthaiLandforum jinhaojq ebaoc Lafabriquedemocratique Lingshenjd sxgyjzkj jiangjinghospitaL fangfenger cpicnet snaiL2018 ceciLiamettatraduzioni graveLdrivewayrepairguys thecourtyardanimaLhospitaL morrisLockandsafefLorida fjwqcz jamesburkeracing performraLLc erkaLgroup chandanshetty