BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thừa T. Huế 60 KỲ ĐẾN Ngày 27/11/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
11
26
/
11
20
/
11
19
/
11
13
/
11
12
/
11
06
/
11
05
/
11
30
/
10
29
/
10
23
/
10
22
/
10
16
/
10
15
/
10
09
/
10
08
/
10
02
/
10
01
/
10
25
/
09
24
/
09
18
/
09
17
/
09
11
/
09
10
/
09
04
/
09
03
/
09
28
/
08
27
/
08
21
/
08
20
/
08
14
/
08
13
/
08
07
/
08
06
/
08
31
/
07
30
/
07
24
/
07
23
/
07
17
/
07
16
/
07
10
/
07
09
/
07
03
/
07
02
/
07
26
/
06
25
/
06
19
/
06
18
/
06
12
/
06
11
/
06
05
/
06
04
/
06
29
/
05
28
/
05
22
/
05
21
/
05
15
/
05
14
/
05
08
/
05
Ngày
/
Tháng
00 14   1                     1           1 1           1 1         1 1       1     3 1   1                                 00
01 9     1     1     1       1   1     1                                           1       1               1               01
02 11             1 1       1 1   1                           1 1       1                 1       1           1             02
03 9           2 1                                                   1           1       1             1 1               1 03
04 14           1                   2           1   2 1 1     1   1                 1       2         1                     04
05 9   1               1                                                     1         1     1   1         1 1       1     05
06 13       1       1                 2             1     1     1       1         1           1     1             1       1 06
07 15                       1                 1       1         2 1     1 1     1             1     2 1           1 1       07
08 6             1           1   1         1                                         1                                 1   08
09 9 1                   1             1       1             1                   1             2                   1       09
10 16           2           3       1 1       1                       1       1       1 1 1   1             1 1             10
11 7                         1       1                         1   1                     1                     1         1 11
12 9         1       1   1                 1                         1           1   1                       1         1   12
13 17         2     1                 1           1     1   1           1         1 1   1       3     1       1     1       13
14 7       1     1                                   1           1         1                 1       1                     14
15 12               1     1       1 1                       1       1     1                   1   2   1               1     15
16 10               1     1   1     1                   1         1       1         1   1                           1       16
17 10   1       1                           1               1 1                   1         1         1 2                   17
18 15 1         1   1 1   1                   1             1 2                       1       1             1   1       2   18
19 11   1 1   1           1               1                         1 1           1 1 1                             1       19
20 11           1                         1   1   1             1                             1 1 1 1         1         1   20
21 9                   1         1 1           1 1             1                             1                         2   21
22 10   1               1         1                   1           1       1     1           1                     1       1 22
23 4               1 1                                               1 1                                                   23
24 13 1 1 1         1             1   1 1           1         3         1                                       1           24
25 13 1           1   1   1                 1     2     1 2                           2                     1               25
26 10                 1     1 1     1         1                     1               1     1     1       1                   26
27 10 1   2                           1       1       1   1                             1 1                           1     27
28 11             1   1     1   1   1           1 1 1                                   1           1   1                   28
29 21   2     1         1             1 1       1 1 1           1   1       1 1                     1 1 1 2   1   1 1       29
30 8               1             1               1         1     1           1                                   1       1 30
31 8                           1                           1   2       1   1             1                           1     31
32 11 3   1           2                                         1                             1       1     1       1       32
33 12           2   1 2         1     1         1         1                                     1       1             1     33
34 10   1     1         1       1               1     1                                   1 1         1         1           34
35 9       1   1         2                                         1           1 1 1         1                             35
36 15 1   1 1                           1 1 1   1   1             2       1         1                       1 1 1           36
37 6 1                                                       1     1                   1                       1     1     37
38 11               1         1             1           1                     1       1 1           2       1         1     38
39 11         1   2                     1 1           1                                 1             1   2               1 39
40 16       1   1           2       1                 1                     1   1 1   1 2           1   1           1 1     40
41 7       1 1                 1                         1                               1                       1       1 41
42 14                   1     1   1         1 1                       1         1     1 1     1         1 1         1   1   42
43 6                           1       1           1                     1 1                                   1           43
44 9               1         1 1                                     1 1   1         1             1                 1     44
45 14         1               1     1       1                     1   1       1   1       1 1 1                       1 2   45
46 7 1                   1           1                 1                               1   1           1                   46
47 11   1                       1               1       1             1       1     1         1 1     1         1           47
48 16       1           1   2     2       1     1 1                     1       2                           1 1 1     1     48
49 6             1         1             1                             1                                       1   1       49
50 7             1           1     1   2                 1                         1                                       50
51 11   1                           1   1             1   1                 2   1 1                     1 1                 51
52 6     1                                                         1     1       1                           1   1         52
53 10 1       1                                 1           2                   1                 1             1 1     1   53
54 11                   1                 1         1       1                                       1   1 1         1 1   2 54
55 8                   1         1           1                   1   1                               1       1       1     55
56 10             1                       1   1               1     1     1 1   1             1 1                           56
57 6     1                     1       1 1                 1                                                         1     57
58 16   1                   2         1 1   1 1   1 1             1       1     1           1 1       1                 1   58
59 10                                   1                     1             1               1     1     1       1   1 1   1 59
60 9         1                                   1       1               2           1   1     1                   1       60
61 13       1 1 1       1 1                                 1   1       1               1       1 1       1   1             61
62 8       1             1               1           1               1             1                                   1 1 62
63 8       1       2                               1                                     1 1     2                         63
64 11 1           1                         1               1       1       2 1                       1           1 1       64
65 13   1                 1       1     1       1   1     1             1   1   1         1       1   1                     65
66 5                             1       1 1         1                                                           1         66
67 14                                               1   2             1 1 1         1   1 1         1   1     1       1   1 67
68 13                     1     1   1                   1         1 1 1     1 1       1           1       1       1         68
69 14     1           2         1   1   1               1                 1 1 1 1                   1   1 1                 69
70 12 1   1                           1                   1 1               1                   2   1     1 1     1         70
71 13     1 1 1               1               2 1       1     1           1                             1 1   1             71
72 10                       1                       1         1   1           1         1               1   1   1         1 72
73 12 1                         1   1     2           1             1             1       1 2           1                   73
74 11             1 1           1                                     1 1     1 1             1           1   1     1       74
75 11         1               1             1           1 1 1 1               1                   1             1       1   75
76 15               1   1             1       1     1 1         1   2             1   1     1     1 1                     1 76
77 8     1     1 1     1           1           1       1                                             1                     77
78 10               1   1               1         1 1                     2                                 1     1 1       78
79 8     1 1             2                           2                       1                                 1           79
80 9   1               1                               1   1 1   1           1             1               1               80
81 15         1   1             1 1   1           1         1     1 1 1           1           1     1               1   1   81
82 8           1                         2 1 1                   1             1                         1                 82
83 12                                 1           1     1 1     1   1               1 1                         1 1       2 83
84 12   1                                     1 1                 1     3 1     1 1                               1 1       84
85 8         1                 1           1 2                                     1   1                     1             85
86 4     1                                           1     1                                                 1             86
87 11           1         1       2       1     1   1         1                   1 1                                 1     87
88 8 1     1               1 1             1                     1                                         1 1             88
89 10   1 1 1                       1                 1         1             1 1       1                         1         89
90 12       1     1   2       1                       1             1   1         1       1       1       1                 90
91 14   1 1   1   1 1         1       1           1     1 1                   1                                         2 1 91
92 7                           1 1   1         1   1     1                                                               1 92
93 18 1     1         1 2     1       1 1   2   1 1       1 1                             1               1     1 1         93
94 8     1                         1             1             1           1         1                   1       1         94
95 8   1       1               1       1                                                       2     1         1           95
96 11       1                                 1   1                             1               1 1   1     3           1   96
97 10                 1 1   1                             1   1 1                           1   1 1 1                       97
98 15 1     1 1   1     1                 1                           2   1 1         1     1       1       1         1     98
99 7                 1   1 1   1                               1                           1     1                         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
11
26
/
11
20
/
11
19
/
11
13
/
11
12
/
11
06
/
11
05
/
11
30
/
10
29
/
10
23
/
10
22
/
10
16
/
10
15
/
10
09
/
10
08
/
10
02
/
10
01
/
10
25
/
09
24
/
09
18
/
09
17
/
09
11
/
09
10
/
09
04
/
09
03
/
09
28
/
08
27
/
08
21
/
08
20
/
08
14
/
08
13
/
08
07
/
08
06
/
08
31
/
07
30
/
07
24
/
07
23
/
07
17
/
07
16
/
07
10
/
07
09
/
07
03
/
07
02
/
07
26
/
06
25
/
06
19
/
06
18
/
06
12
/
06
11
/
06
05
/
06
04
/
06
29
/
05
28
/
05
22
/
05
21
/
05
15
/
05
14
/
05
08
/
05
Ngày
/
Tháng
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất jualanpcgame yvnewyork bccsinc firstLightfishingcharters cmsquareddesigns freexunLei dasthaiLandforum jinhaojq ebaoc Lafabriquedemocratique Lingshenjd sxgyjzkj jiangjinghospitaL fangfenger cpicnet snaiL2018 ceciLiamettatraduzioni graveLdrivewayrepairguys thecourtyardanimaLhospitaL morrisLockandsafefLorida fjwqcz jamesburkeracing performraLLc erkaLgroup chandanshetty